Privacyverklaring

PRIVACYBELEID

Conform de vanaf 25 mei 2018 actueel geldende Europese wetgeving, volgens de bepalingen van de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG), beter gekend als de 'General Data Protection Regulation' (GDPR).   

Contact
Cockaert Copy Service BVBA
verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid kunt u terecht bij kathleen@cockaert.com.

Doelen gegevens verwerking
Cockaert Copy Service BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Juridische basis van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van volgend artikel uit van de Algemene Verordenings Gegevensbescherming:
   Artikel 6.1.(a) toestemming
   
Artikel 6.1.(b) noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
   
Artikel 6.1.(c) noodzakkelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (handels- en fiscaal recht)
   
Artikel 6.1.(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen
In zoverre de verwerking van de persoonssgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.(a) toestemming, heeft u, als klant het recht de toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, zullen de gegevens van de klant worden gedeeld met derde partijen. Met derde partijen bedoelen wij ondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte die service diensten leveren zoals onze betalingsproviders en pakketservices. Cockaert Copy Service BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft ten alle tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van artikel 6.1(e) of (f).
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- zelf zijn instellingen van zijn accout aan te passen
- en/of een e-mail te verzenden naar kathleen@cockaert.com 

Direct marketing
Indien u niet wil dat wij u gegevens gebruiken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op kathleen@cockaert.com.

Klacht
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij u gegevens verwerken, kan u zich richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.


 

 

Cockaert Copy Service BVBA gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde opvragen. Neem hiervoor contact op met kathleen@cockaert.com. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.